ข้อมูลผลิตภัณท์และข่าวสารต่างๆจากไร้ซแคร์

Rewards

Rewards

 
 

แป้งทาตัวไร้ซแคร์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมหรือ
กระบวนการการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในงาน TechnoMart & InnoMart 2007


 

 

164/84 ชั้น 2 ซอยกิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
Tel: 02-881-4040 ต่อ 200 Fax: 02-882-7820 Email: info@nurturecare.co.th
Back to Top